StartSocietăţiInformaţiiConsumatoriContact
   
Prezentare | Racordare | Licenţe/Certificate | Structura Start | Harta site | InapoiConditii de racordare

Conditiile de racordare la retelele electrice sunt prevazute in "Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public" publicat in Monitorul Oficial nr. 559/04.08.2003.

Pentru racordarea unui utilizator la reteaua electrica se parcurg, dupa caz, urmatoarele etape:

 1. depunerea cererii de emitere a avizului tehnic de racordare de catre viitorul utilizator;
 2. emiterea avizului tehnic de racordare;
 3. incheierea contractului de racordare;
 4. contractarea si executarea lucrarilor de racordare la reteaua electrica;
 5. punerea in functiune a instalatiei de racordare;
 6. punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare.

Documentatia anexata cererii de emitere a avizului tehnic are o structura ce depinde de categoria utilizatorului din care face parte solicitantul. In functie de aceasta, documentatia va cuprinde dupa caz:

 1. avizul de amplasament, in copie;
 2. studiul de solutie pentru racordarea la reteaua electrica, avizat de operatorul de retea;
 3. datele tehnice si energetice caracteristice utilizatorilor, conform reglementarilor aprobate de autoritatea competenta;
 4. certificatul de urbanism, in copie si in original, care se restituie;
 5. plan de situatie la scara, cu amplasarea in zona a locului de consum/producere, atat pentru constructiile existente, cat si pentru constructiile noi sau extinderi; pentru constructiile noi sau modificari la cele existente, planul va fi avizat de organismele competente potrivit legii. Pentru consumatorii casnici este suficienta schita de amplasament, cu coordonatele din care sa rezulte precis pozitia locului de consum;
 6. actele societatii, dupa caz: certificat de inmatriculare, cod fiscal sau certificat de inregistrare;
 7. act de proprietate sau orice alt inscris care atesta dreptul de folosinta asupra terenului/cladirii in care se constituie locul de consum/producere pentru care se solicita avizul tehnic de racordare, in copie si in original, care se restituie. In cazul spatiilor inchiriate este necesar si acordul proprietarului pentru executarea de lucrari in instalatiile electrice.

Pentru toate categoriile de instalatii, in documentatie se vor specifica cerintele privind nivelul de siguranta in punctul de delimitare pentru a fi avute in vedere la stabilirea solutiei de racordare la reteaua electrica.

Pentru incheierea contractului de racordare, utilizatorul va anexa la cerere urmatoarele documente:

 1. copie a avizului tehnic de racordare;
 2. copie a certificatului de inregistrare la registrul comertului, daca este cazul;
 3. acordurile proprietarilor terenului, in original;
 4. celelalte avize si acorduri prealabile nominalizate in avizul tehnic de racordare, in original;
 5. autorizatia de construire a obiectivului sau, in cazul constructiilor existente, actul de proprietate, respectiv contractul de inchiriere, in copie si in original, care se restituie;
 6. autorizatia de construire a instalatiilor de racordare la reteaua electrica, in orginal;
 7. autorizatia de infiintare sau de functionare emisa de autoritatea competenta pentru obiectivele energetice prevazute in legislatia in vigoare, daca este cazul,in copie.