StartSocietăţiServiciiInformaţiiContact
   
Informaţii Consumatori | Punct informare | Furnizare energie | Informaţii utile | Calitate | Statistici | Plângeri | Legislaţie | Link-uri Start | Harta site | InapoiCAPITOLUL I
Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1
Scop

Art. 1.
Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final, denumită în continuare procedură, stabileşte etapele procesului de schimbare a furnizorului, modalitatea de stingere a obligaţiilor de plată datorate de clientul final furnizorului ce urmează a fi schimbat/operatorului de reţea, după caz, precum şi schimbul de date dintre clientul final şi operatorii economici implicaţi în procesul de schimbare a furnizorului.

SECŢIUNEA a 2-a
Domeniu de aplicare

Art. 2.
(1) Procedura se aplică clienţilor finali, furnizorilor de energie electrică, operatorilor de reţea, operatorilor pentru măsurarea energiei electrice, inclusiv operatorului pentru măsurarea energiei electrice pe piaţa angro şi operatorului pieţei de echilibrare, implicaţi în procesul de schimbare a furnizorului.
(2) Prezenta procedură nu se aplică în cazul trecerii clientului final la furnizorul de ultimă instanţă pentru furnizarea energiei electrice în condiţii de ultimă instanţă.

SECŢIUNEA a 3-a
Definiţii şi abrevieri

Art. 3.
(1) în înţelesul prezentei proceduri, termenii şi expresiile folosite au semnificaţiile următoare:
a) client noncasnic mic - client noncasnic pentru care puterea aprobată prin avizul tehnic de racordare este mai mică sau egală cu 100 kW;
b) client noncasnic mare - client noncasnic pentru care puterea aprobată prin avizul tehnic de racordare depăşeşte 100 kW;
c) contract de reţea - contract pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice şi/sau contract pentru prestarea serviciului de transport;
d) furnizor actual - furnizorul care prestează serviciul de furnizare a energiei electrice până la data finalizării procesului de schimbare a furnizorului;
e) furnizor nou - furnizorul care va presta serviciul de furnizare a energiei electrice pentru clientul final, pe baza unui nou contract de furnizare, a cărui derulare începe de la data finalizării procesului de schimbare a furnizorului, dată menţionată în contract;
f) profil de consum - algoritm pentru repartizarea orară, pe baza unui model matematic, a consumului de energie electrică înregistrat lunar;
g) profil rezidual de consum - profil de consum care se obţine considerând, pentru fiecare loc de consum, aceeaşi repartizare orară a consumului lunar ca şi repartizarea orară a consumului lunar al întregii categorii de locuri de consum căreia i se aplică acest profil;
h) profil specific de consum - algoritm pentru repartizarea orară a consumului înregistrat lunar, pentru o categorie de locuri de consum care au un specific de consum asemănător, stabilit prin prelucrarea statistică a valorilor orare măsurate la un eşantion reprezentativ de locuri de consum din categoria respectivă, pe baza unei proceduri elaborate de operatorul de distribuţie şi aprobate de ANRE;
i) schimbarea furnizorului - procesul prin care, pe parcursul derulării unui contract de furnizare a energiei electrice, clientul final decide prin opţiune liber exprimată să înceteze raportul contractual cu furnizorul actual şi să încheie un contract de furnizare a energiei electrice cu un furnizor nou, reprezentând totalitatea etapelor parcurse în acest sens.
(2) Definiţiile prevăzute la alin. (1) se completează cu definiţiile din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu definiţiile din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Abrevierile utilizate în cadrul prezentei proceduri au următoarele semnificaţii:
a) PRE - parte responsabilă cu echilibrarea;
b) OR - operator de reţea la care este racordat locul de consum al clientului final;
c) OTS - operator de transport şi de sistem;
d) FUI - furnizor de ultimă instanţă;
e) OMEPA - operatorul de măsurare a energiei electrice pe piaţa angro de energie electrică, entitate din cadrul Companiei Naţionale "Transelectrica" - SA;
f) OPE - operatorul pieţei de echilibrare;
g) OM - operator de măsurare, altul decât OMEPA.

CAPITOLUL II

SECŢIUNEA 1
Condiţii generale

Art. 4.
Procesul de schimbare a furnizorului se desfăşoară pentru unul sau mai multe locuri de consum ale unui client final.
Art. 5.
(1) în procesul de schimbare a furnizorului de către un client final sunt implicaţi: clientul final, furnizorul actual, furnizorul nou, OR, OM, OPE şi OMEPA, care au obligaţia de a acţiona astfel încât clientul final să poată schimba furnizorul în termen de 21 de zile, cu respectarea condiţiilor contractuale.
(2) Dacă termenul de transmitere a notificării referitoare la încetarea contractului existent nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (5), procesul de schimbare a furnizorului se reia, cu respectarea acestor condiţii.
Art. 6.
Procesul de schimbare a furnizorului este gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de parcurgerea acestuia.

SECŢIUNEA a 2-a
Etapele procesului

Art. 7.
(1) Iniţierea procesului de schimbare a furnizorului nu poate avea loc decât după ce clientul final a optat pentru noul furnizor.
(2) Pentru a încheia noul contract de furnizare a energiei electrice, clientul final are obligaţia de a transmite furnizorului nou cel puţin următoarele date: adresa locului de consum, denumirea furnizorului actual, codul unic de identificare a punctului/punctelor de măsurare înscris pe factura de energie electrică, valoarea facturilor scadente şi neachitate până la data notificării, aferente energiei electrice furnizate, respectiv serviciilor de reţea, dacă este cazul, precum şi datele referitoare la puterile absorbite/cantităţile de energie electrică pentru care trebuie asigurată furnizarea energiei electrice şi, după caz, alte documente prevăzute în reglementările în vigoare.
(3) După ce clientul final şi furnizorul nou convin asupra clauzelor contractuale, inclusiv asupra preţului energiei electrice, încheie contractul de furnizare a energiei electrice.
(4) Contractul de furnizare a energiei electrice încheiat cu noul furnizor produce efecte de la data încetării contractului încheiat cu furnizorul actual, dată care trebuie să coincidă cu cea a schimbării PRE sau a structurii PRE existente.
(5) Clientul final de energie electrică este obligat să notifice furnizorului actual încetarea contractului de furnizare cu cel puţin 21 de zile înainte, cu respectarea condiţiilor contractuale.
(6) La aceeaşi dată cu transmiterea notificării prevăzute la alin. (5) către furnizorul actual, clientul final transmite câte un exemplar al notificării atât către OR la care este racordat locul de consum, cât şi noului furnizor.
(7) Notificarea trebuie să fie clară, să exprime în mod neechivoc decizia de schimbare a furnizorului actual şi să precizeze în mod expres data încetării contractului de furnizare existent. Modelul de notificare este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură.
Art. 8.
(1) în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, la solicitarea clientului final şi pe baza contractului de furnizare a energiei electrice încheiat cu clientul final, noul furnizor are obligaţia de a întreprinde demersurile necesare încheierii contractului/contractelor pentru asigurarea serviciului/serviciilor de reţea.
(2) în vederea încheierii contractului de reţea, noul furnizor, respectiv clientul final, comunică OR, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea, respectiv transmiterea notificării prevăzute la art. 7alin. (5), următoarele date/documente:
a) denumirea clientului final;
b) adresa locului/locurilor de consum;
c) codul unic de identificare a punctului/punctelor de măsurare înscris/înscrise pe factura de energie electrică;
d) data propusă pentru intrarea în vigoare a noului contract de furnizare;
e) perioada de valabilitate a contractului de furnizare încheiat cu clientul final;
f) datele de identificare ale furnizorului nou;
g) denumirea PRE la care va fi alocat locul/locurile de consum de la data prevăzută la lit. d);
h) datele referitoare la puterile absorbite şi cantităţile de energie electrică pentru care trebuie asigurat serviciul de reţea.
(3) OR verifică şi validează corectitudinea datelor prevăzute la alin. (2), în termen de două zile lucrătoare de la primirea acestora, şi transmite:
a) către clientul final şi noul furnizor confirmarea privind corectitudinea datelor, împreună cu informaţiile la zi privind măsurarea consumului de energie electrică, respectiv:
(i) data şi intervalul de timp al citirii indexului contorului corespunzător datei schimbării furnizorului, luat în considerare pentru determinarea consumului de energie electrică realizat în baza contractului cu furnizorul actual şi, respectiv, a consumului de energie electrică ce se va realiza în baza contractului cu furnizorul nou;
(ii) modul de determinare a indexului corespunzător datei schimbării furnizorului, respectiv estimare sau citire: la distanţă sau la faţa locului;
(iii) seria şi tipul contorului existent, precum şi constanta generală a grupului de măsurare;
(iv) data programată pentru înlocuirea contorului, în cazul în care este necesară această operaţiune;
(v) profilul de consum, dacă este cazul;
b) către furnizorul actual notificarea pentru încetarea contractului de reţea, dacă este cazul, împreună cu următoarele informaţii:
(i) denumirea clientului final, adresa locului/locurilor de consum;
(ii) codul punctului/punctelor de măsurare;
(iii) data şi ora citirii indexului contorului, conform lit. a) pct. (i);
(iv) modul de determinare a indexului corespunzător datei schimbării furnizorului, respectiv estimare sau citire: la distanţă sau la faţa locului.
(4) 1OR are obligaţia să încheie cu furnizorul nou ori, după caz, în condiţiile legii, direct cu clientul final, în termen de 5 zile lucrătoare de la transmiterea datelor conform alin. (3), contractul de reţea pentru asigurarea serviciului de reţea la locul de consum. în cazul în care pentru locul de consum respectiv clientul final a fost titularul contractului de reţea şi nu solicită preluarea acestuia de către noul furnizor, contractul de reţea existent rămâne în vigoare.
(5) Noul contract de reţea produce efecte la data intrării în vigoare a noului contract de furnizare a energiei electrice.
(6) Prin derogare de la prevederile alin. (4), în cazul în care operatorul de reţea are încheiat contract de reţea cu noul furnizor pentru alte locuri de consum, se poate încheia un act adiţional la contractul de reţea existent, conform reglementărilor în vigoare.
Art. 9.
După încheierea contractului de reţea, în termen de două zile lucrătoare, PRE-ul noului furnizor solicită OTS înregistrarea locului de consum în PRE-ul respectiv, conform reglementărilor în vigoare. OTS are obligaţia de a efectua toate operaţiunile necesare astfel încât data schimbării PRE sau a structurii PRE să coincidă cu data intrării în vigoare a contractului de furnizare a energiei electrice încheiat cu noul furnizor.
Art. 10.
(1) Responsabilitatea stabilirii/validării indexului contorului corespunzător datei schimbării furnizorului revine OR la care este racordat locul de consum.
(2) Pentru clienţii noncasnici mari este obligatoriu ca OR la care este racordat locul de consum să citească indecşii contorului. Citirea se va efectua de către OR în prezenţa clientului final, furnizorului actual şi furnizorului nou, în ziua în care are loc schimbarea furnizorului; neprezentarea uneia sau a mai multor părţi, la data şi ora fixate pentru citire, nu împiedică derularea procesului de schimbare a furnizorului.
(3) După efectuarea citirii, părţile prezente semnează procesul-verbal în care sunt consemnaţi indecşii citiţi. OR este obligat să pună la dispoziţia clientului final, furnizorului actual şi furnizorului nou câte un exemplar al procesului-verbal de citire.
(4) Dacă contorul este cu telecitire, integrat într-un sistem de transmitere la distanţă a indecşilor, OR preia indexul teletransmis aferent datei de schimbare a furnizorului.
(5) Pentru clienţii casnici şi clienţii noncasnici mici nu este obligatorie citirea contorului de către OR în ziua în care are loc schimbarea furnizorului, fiind permisă preluarea indexului autocitit de clientul final. Dacă OR are suspiciuni privind corectitudinea indexului comunicat de clientul final sau dacă clientul respectiv nu a transmis indexul autocitit, atunci OR determină valoarea măsurată corespunzătoare momentului schimbării prin citire, iar în situaţia în care acest lucru nu este posibil, prin estimarea consumului pe baza istoricului de consum sau a convenţiei de consum încheiate de clientul final respectiv.
Art. 11.
în termen de maximum 42 de zile de la încetarea contractului, furnizorul/OR are obligaţia de a transmite clientului final factura cu decontul final de regularizare a tuturor obligaţiilor de plată. Clientul final are obligaţia să plătească contravaloarea facturii până la termenul scadent.

SECŢIUNEA a 3-a
Condiţii speciale privind măsurarea

Art. 12.
(1) Pentru punctul/punctele de măsurare la care, conform prevederilor Codului de măsurare a energiei electrice, nu există obligaţia legală de înregistrare orară a consumului de energie electrică, OR determină valorile orare ale consumului pe baza unui profil specific de consum aprobat de ANRE, aplicabil pentru categoria respectivă de client final sau pe baza profilului rezidual de consum.
(2) Profilul specific de consum se determină de către OR în baza unei proceduri elaborate de acesta şi aprobate de ANRE.

CAPITOLUL III
Alte reguli privind procedura de schimbare a furnizorului

Art. 13.
(1) în cazul în care pentru un singur loc de consum clientul final de energie electrică achiziţionează energie electrică simultan de la mai mulţi furnizori, schimbarea unuia dintre furnizorii actuali se realizează astfel:
a) cu respectarea prevederilor prezentei proceduri, dacă are loc schimbarea furnizorului care asigură echilibrarea consumului de energie electrică pentru locul de consum respectiv;
b) doar cu notificarea acestuia, cu cel puţin 21 de zile înainte de data schimbării, dacă se schimbă oricare dintre furnizorii care nu asigură echilibrarea consumului de energie electrică pentru locul de consum respectiv.
(2) în cazul în care pentru un singur loc de consum clientul final de energie electrică optează pentru achiziţionarea energiei electrice simultan de la mai mulţi furnizori, schimbarea furnizorului actual se face cu furnizorul care asigură echilibrarea consumului de energie electrică, respectiv care asigură compensarea abaterilor consumului faţă de cantitatea totală contractată.
Art. 14.
Clientul final căruia i se furnizează energie electrică în condiţii de ultimă instanţă poate opta pentru schimbarea furnizorului conform prevederilor Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014.
ANEXĂ
la procedură

Către: . . . . . . . . . . (denumirea furnizorului actual de energie electrică)
Spre ştiinţă: . . . . . . . . . . (denumirea operatorului de reţea de energie electrică) (denumirea noului furnizor de energie electrică)
Subiect:

NOTIFICARE
privind încetarea Contractului de furnizare a energiei electrice nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . .

în conformitate cu prevederile art. 7 din Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 105/2014
Clientul final de energie electrică
[pentru clientul casnic se va scrie]
. . . . . . . . . ., având cod client . . . . . . . . . ., buletinul/cartea de identitate seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat/eliberată la data de . . . . . . . . . . de către . . . . . . . . . ., codul numeric personal . . . . . . . . . ., domiciliat în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., judeţul. . . . . . . . . . ., tel. . . . . . . . . . .;
[pentru clientul final noncasnic se va scrie]
S.C. . . . . . . . . . .S.A. (S.R.L.), cu sediul în . . . . . . . . . ., certificat de înregistrare la Camera de Comerţ şi Industrie - Oficiul Naţional al Registrului Comerţului . . . . . . . . . ., cod fiscal . . . . . . . . . ., contul bancar de virament . . . . . . . . . ., denumirea băncii prin care clientul derulează plăţile . . . . . . . . . .(clientul final care, conform legislaţiei, nu deţine aceste documente, prezintă documente de identificare conform legislaţiei aplicabile), str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., tel. . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., cod IBAN . . . . . . . . . ., reprezentat prin . . . . . . . . . .,
notifică prin prezenta încetarea Contractului de furnizare a energiei electrice nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., cu efect de la data de . . . . . . . . . ., pentru locul de consum . . . . . . . . . ., (adresa şi datele de identificare ale locului de consum) în vederea schimbării furnizorului de energie electrică.
Valoarea totală a soldului la data prezentei notificări, emise în baza Contractului de furnizare a energiei electrice nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., este de . . . . . . . . . . lei.
Indecşii contoarelor de decontare la data prezentei notificări sunt:
- . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . ., pentru contorul seria . . . . . . . . . ., având codul unic al punctului de măsurare . . . . . . . . . .;
- . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . ., pentru contorul seria . . . . . . . . . ., având codul unic al punctului de măsurare . . . . . . . . . . .

Client final,
. . . . . . . . . .