StartSocietăţiServiciiInformaţiiContact
   
Informaţii Consumatori | Punct informare | Furnizare energie | Informaţii utile | Calitate | Statistici | Plângeri | Legislaţie | Link-uri Start | Harta site | InapoiParlamentul Romaniei

 
Lege nr. 220/2008

din 27/10/2008
Versiune actualizata la data de 19/10/2011

pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie


 

    ___________
@Text actualizat la data de 19.10.2011. Actul include modificarile din urmatoarele acte:
- Ordonanta nr. 29/2010
publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 616 din 31/08/2010.
- O.U.G. nr. 88/2011 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 736 din 19/10/2011.

   
CAPITOLUL I

  Dispozitii generale

   Art. 1. - (1) Prezenta lege creeaza cadrul legal necesar extinderii utilizarii surselor regenerabile de energie, prin:
   a) atragerea in balanta energetica nationala a resurselor regenerabile de energie, necesare cresterii securitatii in alimentarea cu energie si reducerii importurilor de resurse primare de energie;
   b) stimularea dezvoltarii durabile la nivel local si regional si crearea de noi locuri de munca aferente proceselor de valorificare a surselor regenerabile de energie;
   c) reducerea poluarii mediului prin diminuarea producerii de emisii poluante si gaze cu efect de sera;
   d) asigurarea cofinantarii necesare in atragerea unor surse financiare externe, destinate promovarii surselor regenerabile de energie, in limita surselor stabilite anual prin legea bugetului de stat si exclusiv in favoarea autoritatilor publice locale;
   e) definirea normelor referitoare la garantiile de origine, procedurile administrative aplicabile si racordarea la reteaua electrica in ceea ce priveste energia produsa din surse regenerabile;
   f) stabilirea criteriilor de durabilitate pentru biocarburanti si biolichide.
   (2) Prezenta lege instituie sistemul de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie.
   Art. 2. - In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
   a) ANRE - Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei;
   b) biomasa - fractiunea biodegradabila a produselor, deseurilor si reziduurilor de origine biologica din agricultura (inclusiv substante vegetale si animale), silvicultura si industriile conexe, inclusiv pescuitul si acvacultura, precum si fractiunea biodegradabila a deseurilor industriale si municipale, codificate conform prevederilor legale;
   c) biolichid - combustibil lichid produs din biomasa utilizat in scopuri energetice, altele decat pentru transport, inclusiv pentru producerea energiei electrice si a energiei termice destinate incalzirii si racirii;
   d) biocarburant - combustibil lichid sau gazos pentru transport, produs din biomasa;
   e) centrala electrica - ansamblul de instalatii, constructii si echipamente necesare pentru producerea de energie electrica; poate fi constituita din unul sau mai multe grupuri electrice;
   f) centrala hidroelectrica retehnologizata - centrala hidroelectrica cu o putere instalata de cel mult 10 MW, care indeplineste urmatoarele conditii:
   - are o durata de functionare de cel putin 15 ani de la data punerii in functiune;
   - a fost supusa unui ansamblu de operatiuni de inlocuire a unor tehnologii existente, uzate moral si/sau fizic, cu tehnologii moderne, in scopul cresterii eficientei activitatii de producere;
   g) centrala noua/grup electric nou - centrala/grupul electric pusa/pus in functiune dupa data de 1 ianuarie 2004, compusa/compus in totalitate din echipamente noi;
   h) certificat verde - titlul ce atesta producerea din surse regenerabile de energie a unei cantitati de energie electrica. Certificatul se poate tranzactiona, distinct de cantitatea de energie electrica pe care acesta o reprezinta, pe o piata organizata, in conditiile legii;
   i) consum final brut de energie electrica - cantitatea de energie electrica produsa, inclusiv consumul de energie electrica din sectorul de producere a energiei electrice, precum si pierderile de energie electrica din retelele de transport si distributie, excluzand productia de energie electrica produsa in centralele electrice cu acumulare prin pompaj din apa pompata anterior intr-un rezervor superior la care se adauga diferenta dintre importul si exportul de energie electrica;
   i1) consum final brut de energie - consumul de produse energetice furnizate in scopuri energetice industriei, transporturilor, sectorului casnic, serviciilor, inclusiv serviciilor publice, agriculturii, silviculturii si pescuitului, inclusiv consumul de energie electrica si termica din sectorul de producere a energiei electrice si termice, precum si pierderile de energie electrica si termica din distributie si transport;
    ___________
    Litera i1) a fost introdusa prin punctul 1. din Ordonanta nr. 29/2010 incepand cu 03.09.2010.

   i2) obligatie referitoare la energia regenerabila - sistemul de promovare care fie impune producatorilor de energie sa includa in productia lor o anumita proportie de energie din surse regenerabile, fie impune furnizorilor de energie sa includa in furnizarea de energie o anumita proportie de energie din surse regenerabile sau care impune consumatorilor de energie sa includa in consumul lor o anumita proportie de energie din surse regenerabile. Sistemele in cadrul carora astfel de cerinte pot fi indeplinite prin utilizarea certificatelor verzi sunt incluse in definitie;
    ___________
    Litera i2) a fost introdusa prin punctul 1. din Ordonanta nr. 29/2010 incepand cu 03.09.2010.

   j) consum propriu tehnologic - consumul de energie electrica al unei centrale, necesar pentru realizarea productiei de energie electrica;
   k) consumator final de energie electrica - persoana care utilizeaza energie electrica pentru consumul propriu, cu exceptia consumului de energie electrica in procesele tehnologice de producere, transport si distributie a energiei electrice;
   l) cota anuala obligatorie de achizitie de certificate verzi - cota de achizitie de certificate verzi impusa anual furnizorilor de energie electrica, in conformitate cu prevederile prezentei legi, sub sanctiunea aplicarii de penalitati;
   m) cota anuala obligatorie de energie electrica produsa din surse regenerabile care beneficiaza de sistemul de promovare - ponderea energiei produse din surse regenerabile in consumul final brut de energie electrica, pentru care se aplica sistemul de cote obligatorii, cu exceptia energiei electrice produse in centrale hidroelectrice cu puteri instalate mai mari de 10 MW;
   n) energie aerotermala - energia stocata sub forma de caldura in aerul ambiental;
   o) energie geotermala - energia stocata sub forma de caldura sub stratul solid al suprafetei terestre;
   p) energie hidrotermala - energia stocata sub forma de caldura in apele de suprafata;
   q) Fondul pentru Mediu - instrument economico-financiar gestionat de Administratia Fondului pentru Mediu, destinat sustinerii si realizarii proiectelor si programelor pentru protectia mediului, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare in domeniul protectiei mediului, reglementat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
   r) furnizor de energie electrica - persoana juridica titulara a unei licente de furnizare, care asigura alimentarea cu energie electrica a unuia sau mai multor consumatori, pe baza unui contract de furnizare;
   s) garantie de origine - documentul electronic cu functie unica de a furniza unui consumator final dovada ca o pondere sau o cantitate de energie data a fost produsa din surse regenerabile, in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (6) din Directiva 2003/54/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele comune pentru piata interna de energie electrica si de abrogare a Directivei 96/92/CE;
   ş) grup electric - unitatea tehnologica producatoare de energie electrica ce poate fi individualizata in privinta realizarii, retehnologizarii si punerii in functiune;
   t) incalzire sau racire centralizata - distributia de energie termica sub forma de abur, apa fierbinte sau lichide racite, de la o sursa centrala de productie, printr-o retea, catre mai multe cladiri sau locatii, in scopul utilizarii acesteia pentru incalzirea sau racirea spatiilor sau in procese de incalzire sau racire;
   ţ) minister de resort - Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri;
   u) operator de transport si sistem - persoana care detine, sub orice titlu, o retea electrica de transport si este titulara a unei licente de transport prin care raspunde de operarea, asigurarea intretinerii si, daca este necesar, dezvoltarea retelei de transport intr-o anumita zona si, acolo unde este aplicabila, interconectarea acesteia cu alte sisteme electroenergetice, precum si de asigurarea capacitatii pe termen lung a sistemului de a acoperi cererile rezonabile pentru transportul energiei electrice;
   v) operator de distributie - orice persoana care detine, sub orice titlu, o retea electrica de distributie si este titulara a unei licente de distributie prin care raspunde de operarea, asigurarea intretinerii si, daca este necesar, dezvoltarea retelei de distributie intr-o anumita zona si, acolo unde este aplicabil, interconectarea acesteia cu alte sisteme, precum si de asigurarea capacitatii pe termen lung a sistemului de a raspunde cererilor rezonabile privind distributia energiei electrice;
   w) operatori de retea - operatorii de distributie si operatorul de transport si sistem;
   x) Planul national de actiune - planul prin care se stabilesc tintele nationale privind ponderea energiei din surse regenerabile consumata in transporturi, energie electrica, incalzire si racire in anul 2020, tinand seama de efectele masurilor altor politici privind eficienta energetica asupra consumului final de energie si masurile care trebuie adoptate pentru atingerea respectivelor obiective nationale globale;
   y) sistem de cote obligatorii - mecanismul de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie prin aplicarea cotelor anuale obligatorii de achizitie de certificate verzi;
   z) sistem de promovare - orice instrument, schema sau mecanism, care promoveaza utilizarea energiei din surse regenerabile prin reducerea costurilor acestei energii, prin cresterea pretului la care aceasta poate fi vanduta sau prin marirea, prin intermediul unor obligatii referitoare la energia regenerabila sau in alt mod, a cantitatii achizitionate de acest tip de energie; aceasta include, dar nu se limiteaza la sistemul de promovare prin certificate verzi, ajutoare pentru investitii, scutiri sau reduceri de impozite, rambursari de taxe, scheme de promovare privind obligatia de cumparare a energiei din surse regenerabile;
   aa) sistem de promovare prin certificate verzi - sistemul de cote obligatorii combinat cu tranzactionarea certificatelor verzi;
   ab) sistem electroenergetic izolat - sistemul local de producere, distributie si furnizare a energiei electrice care nu este interconectat cu Sistemul Electroenergetic National;
   ac) surse regenerabile de energie - sursele de energie nefosile, respectiv: eoliana, solara, aerotermala, geotermala, hidrotermala si energia oceanelor, energie hidraulica, biomasa, gaz de fermentare a deseurilor, denumit si gaz de depozit, si gaz de fermentare a namolurilor din instalatiile de epurare a apelor uzate si biogaz;
   ad) tinte nationale privind ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie - obiective nationale privind ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile in consumul final brut de energie electrica, incluzand pe langa energia electrica produsa din sursele regenerabile de energie prevazute la art. 3 alin. (1) si energia electrica produsa in centrale hidroelectrice cu puteri instalate mai mari de 10 MW.
   ae) centrala electrica multicombustibil - centrala electrica care produce energie electrica folosind surse regenerabile si conventionale de energie, care se utilizeaza fie in instalatii de ardere/cazane energetice separate, fie in aceeasi instalatie de ardere daca continutul energetic al combustibilului conventional utilizat nu depaseste 10% din continutul energetic total;
    ___________
    Litera ae) a fost introdusa prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 88/2011 incepand cu 19.10.2011.

   af) supracompensare - situatia in care, luand in considerare indicatorii tehnico-economici specifici medii realizati anual pentru fiecare tehnologie, din analiza cost-beneficiu efectuata pentru ansamblul capacitatilor de producere utilizand aceeasi tehnologie rezulta o rata interna de rentabilitate mai mare cu 10% fata de valoarea considerata pentru tehnologia respectiva la autorizarea sistemului de promovare si care se va publica pe site-ul ANRE;
    ___________
    Litera af) a fost introdusa prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 88/2011 incepand cu 19.10.2011.

   ag) analiza cost-beneficiu - analiza economica efectuata in vederea determinarii rentabilitatii investitiilor in producerea de energie electrica din surse regenerabile de energie, realizata prin utilizarea tehnicii actualizarii aplicata la costurile de investitie, costurile de exploatare si la veniturile rezultate pe durata de viata a proiectelor;
    ___________
    Litera ag) a fost introdusa prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 88/2011 incepand cu 19.10.2011.

   ah) rata interna de rentabilitate - indicator rezultat dintr-o analiza cost-beneficiu care exprima rentabilitatea unui proiect de investitie, si anume rata de actualizare pentru care veniturile actualizate sunt egale cu cheltuielile actualizate;
    ___________
    Litera ah) a fost introdusa prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 88/2011 incepand cu 19.10.2011.

   ai) culturi energetice - culturi de plante agricole sau nonagricole destinate, in special, productiei de biocarburanti ori productiei de biomasa utilizata in scopul producerii energiei electrice si termice;
    ___________
    Litera ai) a fost introdusa prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 88/2011 incepand cu 19.10.2011.

   aj) acces prioritar la retele al energiei electrice din surse regenerabile - ansamblu de reguli si conditii tehnice si comerciale in baza carora unor categorii de producatori de energie electrica din surse regenerabile de energie li se asigura posibilitatea preluarii in orice moment si a vanzarii intregii cantitati de energie electrica produsa la un moment dat, in functie de capacitatea racordului la retea si disponibilitatea unitatilor/resurselor eligibile;
    ___________
    Litera aj) a fost introdusa prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 88/2011 incepand cu 19.10.2011.

   ak) acces garantat la retele al energiei electrice din surse regenerabile - ansamblu de reguli si conditii tehnice si comerciale in baza carora pentru energia electrica produsa din surse regenerabile de energie care beneficiaza de schema de sprijin prin certificate verzi contractata si vanduta pe piata de energie electrica se garanteaza preluarea in reteaua electrica;
    ___________
    Litera ak) a fost introdusa prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 88/2011 incepand cu 19.10.2011.

   al) acreditare - activitate desfasurata de ANRE pe baza unui regulament propriu prin care se acorda unui operator economic care detine centrale electrice ce utilizeaza surse regenerabile de energie dreptul de a beneficia de sistemul de promovare prevazut de prezenta lege;
    ___________
    Litera al) a fost introdusa prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 88/2011 incepand cu 19.10.2011.

   am) calificare - activitate desfasurata de ANRE pe baza unui regulament propriu prin care se stabileste cantitatea de energie electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta intr-o centrala/grup de cogenerare.
    ___________
    Litera am) a fost introdusa prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 88/2011 incepand cu 19.10.2011.

   Art. 3. - (1) Sistemul de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, denumit in continuare sistem de promovare, stabilit prin prezenta lege se aplica pentru energia electrica livrata in reteaua electrica si/sau la consumatori, produsa din:
   a) energie hidraulica utilizata in centrale cu o putere instalata de cel mult 10 MW;
   b) energie eoliana;
   c) energie solara;
   d) energie geotermala;
   e) biomasa;
   f) biolichide;
   g) biogaz;
   h) gaz de fermentare a deseurilor;
    ___________
    Litera h) a fost modificata prin punctul 2. din Ordonanta de urgenta nr. 88/2011 incepand cu 19.10.2011.

   i) gaz de fermentare a namolurilor din instalatiile de epurare a apelor uzate.
   (2) Sistemul de promovare stabilit prin prezenta lege se aplica pentru o perioada de:
   a) 15 ani, pentru energia electrica produsa conform prevederilor alin. (1), in grupuri/centrale electrice noi;
   b) 10 ani, pentru energia electrica produsa in grupuri din centrale hidroelectrice cu putere instalata de cel mult 10 MW, retehnologizate;
   c) 7 ani, pentru energia electrica produsa in grupuri/centrale eoliene, care au mai fost utilizate pentru producerea energiei electrice pe teritoriul altor state, daca sunt utilizate in sisteme izolate sau daca au fost puse in functiune pe teritoriul Romaniei inainte de data aplicarii sistemului de promovare prevazut de prezenta lege;
    ___________
    Litera c) a fost modificata prin punctul 3. din Ordonanta de urgenta nr. 88/2011 incepand cu 19.10.2011.

   d) 3 ani, pentru energia electrica produsa in grupuri/centrale hidroelectrice cu putere instalata de cel mult 10 MW, neretehnologizate.
   (3) Sistemul de promovare stabilit de prezenta lege se aplica producatorilor pentru energia electrica produsa din surse regenerabile, inclusiv pentru energia electrica produsa pe perioada de proba, in baza deciziei de acreditare emise de ANRE potrivit prevederilor art. 6 alin. (6), daca punerile in functiune, respectiv retehnologizarile de grupuri/centrale se realizeaza pana la sfarsitul anului 2016.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanta de urgenta nr. 88/2011 incepand cu 19.10.2011.

   (4) In vederea aplicarii sistemului de promovare stabilit prin prezenta lege, acreditarea centralelor electrice se poate face etapizat, pe masura punerii in functiune a fiecarui grup electric individual din cadrul unei capacitati energetice continand mai multe astfel de grupuri electrice, caz in care perioada de aplicare a sistemului de promovare reglementat prin prezenta lege se va aplica diferentiat in functie de momentul acreditarii.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanta de urgenta nr. 88/2011 incepand cu 19.10.2011.

   (5) In cazul energiei electrice produse in centrale electrice multicombustibil care utilizeaza surse regenerabile si conventionale, beneficiaza de sistemul de promovare numai acea parte din energia electrica produsa efectiv din surse regenerabile de energie, stabilita pe baza continutului energetic aferent surselor regenerabile.
   (6) Nu se aplica sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie stabilit prin prezenta lege pentru:
   a) energia electrica produsa din combustibil care provine din biomasa, deseuri industriale si/sau municipale achizitionate din import, indiferent de puterea instalata a centralei electrice;
    ___________
    Litera a) a fost modificata prin punctul 5. din Ordonanta de urgenta nr. 88/2011 incepand cu 19.10.2011.

   b) energia electrica produsa in centrale cu acumulare prin pompaj din apa pompata anterior in bazinul superior;
   c) energia electrica produsa in centrale electrice care utilizeaza surse regenerabile si conventionale de energie in aceeasi instalatie de ardere daca continutul energetic al combustibilului conventional utilizat depaseste 10% din continutul energetic total;
    ___________
    Litera c) a fost modificata prin punctul 5. din Ordonanta de urgenta nr. 88/2011 incepand cu 19.10.2011.

   d) energia electrica aferenta consumului propriu tehnologic al centralei.
   (7) In cazul energiei electrice produse din surse regenerabile in cogenerare, producatorii care solicita un sistem de promovare sunt obligati sa opteze fie pentru schema de sprijin pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta pe baza cererii de energie termica utila potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor si a conditiilor necesare implementarii schemei de sprijin pentru promovarea cogenerarii de inalta eficienta pe baza cererii de energie termica utila, fie pentru schema de promovare prevazuta in prezenta lege.
    ___________
    Alineatul (7) a fost modificat prin punctul 6. din Ordonanta de urgenta nr. 88/2011 incepand cu 19.10.2011.

   (8) In cazul producatorilor de energie din surse regenerabile care au beneficiat de certificate verzi anterior aplicarii sistemului de promovare prevazut de prezenta lege, duratele de aplicare prevazute la alin. (2) se vor diminua corespunzator cu perioadele pentru care acestia au beneficiat deja de certificate verzi.
    ___________
    Alineatul (8) a fost introdus prin punctul 7. din Ordonanta de urgenta nr. 88/2011 incepand cu 19.10.2011.

   (9) Producatorii de energie electrica din sursele regenerabile de energie prevazute la alin. (1) lit. e)-g) beneficiaza de sistemul de promovare stabilit prin prezenta lege numai daca detin certificat de origine pentru biomasa utilizata drept combustibil sau materie prima.
    ___________
    Alineatul (9) a fost introdus prin punctul 7. din Ordonanta de urgenta nr. 88/2011 incepand cu 19.10.2011.

   (10) Certificatele de origine prevazute la alin. (9) se emit de catre:
   a) Ministerul Mediului si Padurilor, pentru biomasa provenita din silvicultura si industriile conexe, precum si pentru biomasa provenita din deseuri industriale si municipale;
   b) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pentru biomasa provenita din agricultura si industriile conexe.
    ___________
    Alineatul (10) a fost introdus prin punctul 7. din Ordonanta de urgenta nr. 88/2011 incepand cu 19.10.2011.

   (11) Certificatele de origine prevazute la alin. (10) se emit in baza procedurilor aprobate prin ordin al ministrului mediului si padurilor si, respectiv, al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.
    ___________
    Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 7. din Ordonanta de urgenta nr. 88/2011 incepand cu 19.10.2011.

   
CAPITOLUL II

  Sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie

   Art. 4. - (1) Pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie se aplica sistemul de promovare reglementat de prezenta lege.
   (2) Nivelul tintelor nationale privind ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie in consumul final brut de energie electrica in perspectiva anilor 2010, 2015 si 2020 este de 33%, 35% si, respectiv, 38%.
   (3) Pentru atingerea tintelor nationale prevazute la alin. (2), pe langa energia electrica produsa din sursele regenerabile de energie prevazute la art. 3 alin. (1) se ia in considerare si energia electrica produsa in centrale hidroelectrice cu puteri instalate mai mari de 10 MW.
   (4) Cotele anuale obligatorii de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru perioada 2010-2020 sunt urmatoarele: 2010 - 8,3%; 2011 - 10%; 2012 - 12%; 2013 - 14%; 2014 - 15%; 2015 - 16%; 2016 - 17%; 2017 - 18%; 2018 - 19%; 2019 - 19,5%; 2020 - 20%.
   (5) Cotele anuale obligatorii de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru perioada 2020-2030 se stabilesc de ministerul de resort si se aproba prin hotarare a Guvernului si nu vor fi mai mici decat cota stabilita pentru anul 2020.
   (6) ANRE acrediteaza producatorii de energie electrica din surse regenerabile de energie pentru a beneficia de sistemul de promovare prin certificate verzi, in conditiile prevazute in Regulamentul de acreditare a producatorilor de energie electrica din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi.
    ___________
    Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 8. din Ordonanta de urgenta nr. 88/2011 incepand cu 19.10.2011.

   (7) In prima decada a lunii decembrie, ANRE publica pe site-ul propriu cota anuala obligatorie de achizitie de certificate verzi estimata pentru anul urmator, numarul de certificate verzi estimate a fi emise pe baza informatiilor privind energia electrica estimata a se produce din surse regenerabile de energie pentru anul urmator si consumul final de energie estimat pentru anul urmator.
   (8) ANRE elaboreaza, in termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi*), o metodologie de stabilire a cotelor anuale de achizitie de certificate verzi, aprobata prin ordin al presedintelui ANRE.
    ___________
   *) Textul a fost modificat prin Legea nr. 139/2010 privind modificarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 474 din 9 iulie 2010, astfel incat termenul in cauza curge de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 139/2010.

   (9) ANRE stabileste prin ordin, pana la data de 1 martie a fiecarui an, cota anuala obligatorie de achizitie de certificate verzi aferenta anului precedent, pe baza cantitatilor realizate de energie electrica din surse regenerabile si a consumului final de energie electrica din anul precedent, dar fara a depasi nivelul corespunzator cotelor obligatorii de energie electrica din surse regenerabile stabilite la alin. (4).
    ___________
    Alineatul (9) a fost modificat prin punctul 8. din Ordonanta de urgenta nr. 88/2011 incepand cu 19.10.2011.

   Art. 5. - (1) Nivelul obiectivului national privind ponderea energiei produse din surse regenerabile in consumul final brut de energie al anului 2020 este de 24%.
   (2) Consumul final brut de energie din surse regenerabile se calculeaza ca suma urmatoarelor:
   a) consumul final brut de energie electrica din surse regenerabile de energie;
   b) consumul final brut de energie din surse regenerabile pentru incalzire si racire; si
   c) consumul final de energie din surse regenerabile in transporturi.
   (3) Metodologia de calcul al consumului final brut de energie din surse regenerabile se stabileste de ANRE in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi**).
    ___________
   **) Textul a fost introdus prin Legea nr. 139/2010 privind modificarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 474 din 9 iulie 2010, astfel incat termenul in cauza curge de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 139/2010.

   (4) Pentru atingerea obiectivului prevazut la alin. (1), politica energetica a Romaniei va urmari cel putin realizarea cotelor anuale obligatorii de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie, prevazute la art. 4.
   (5) Nivelul obiectivului national privind ponderea energiei din surse regenerabile utilizata in toate formele de transporturi in anul 2020 este de cel putin 10% din consumul national final de energie in transporturi.
   (6) Ponderea energiei din surse regenerabile utilizata in toate formele de transporturi in anul 2020 se stabileste astfel:
   a) pentru calculul numitorului, si anume cantitatea totala de energie consumata pentru transport, se iau in considerare numai benzina, motorina, biocarburantii consumati in transportul rutier si feroviar si energia electrica;
   b) pentru calculul numaratorului, si anume cantitatea de energie din surse regenerabile consumata pentru transport, se iau in considerare toate tipurile de energie din surse regenerabile consumate in toate formele de transport;
   c) pentru calcularea contributiei energiei electrice produse din surse regenerabile si consumate de toate tipurile de vehicule electrice in sensul lit. a) si b), se utilizeaza ponderea de energie electrica din surse regenerabile din Romania, masurata cu 2 ani inainte de anul in cauza. In plus, pentru calcularea cantitatii de energie electrica din surse regenerabile consumate de autovehiculele electrice, acest consum este considerat ca fiind de 2,5 ori continutul energetic al energiei electrice provenite din surse regenerabile consumate.
   Art. 6. - (1) Operatorul de transport si sistem emite lunar certificate verzi producatorilor pentru cantitatea de energie electrica produsa din centrale electrice care utilizeaza surse regenerabile de energie, din care se scade cantitatea de energie electrica necesara asigurarii consumului propriu tehnologic al acestora.
   (2) Producatorii de energie din surse regenerabile beneficiaza de un numar de certificate verzi pentru energia electrica produsa si livrata potrivit prevederilor alin. (1) dupa cum urmeaza:
   a) 3 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs si livrat, daca centralele hidroelectrice sunt noi, sau 2 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs si livrat, daca centralele hidroelectrice sunt retehnologizate, pentru energia electrica din centrale hidroelectrice cu puteri instalate de cel mult 10 MW;
   b) un certificat verde pentru fiecare 2 MWh din centrale hidroelectrice cu o putere instalata de cel mult 10 MW, care nu se incadreaza in conditiile prevazute la lit. a);
   c) doua certificate verzi, pana in anul 2017, si un certificat verde, incepand cu anul 2018, pentru fiecare 1 MWh produs si livrat de producatorii de energie electrica din energie eoliana;
   d) doua certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs si livrat de producatorii de energie electrica din sursele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. d)-g);
   e) un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs si livrat de producatorii de energie electrica din sursele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. h) si i);
   f) 6 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs si livrat de producatorii de energie electrica din sursele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. c).
   (3) Beneficiaza de sistemul de promovare reglementat de prezenta lege si energia electrica produsa in centrale electrice care utilizeaza surse regenerabile, racordate la sisteme electroenergetice izolate.
   (4) Pentru energia electrica produsa in centrale/grupuri de cogenerare care utilizeaza sursele regenerabile de energie prevazute la art. 3 alin. (1) lit. d)-i) si calificata de ANRE ca fiind de inalta eficienta se acorda suplimentar fata de prevederile alin. (2) lit. d) si e) cate un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs si livrat.
   (5) Pentru energia electrica produsa in centrale electrice care utilizeaza biomasa care provine din culturi energetice se acorda suplimentar fata de prevederile alin. (2) lit. d) cate un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs si livrat.
   (6) ANRE are urmatoarele atributii:
   a) acrediteaza grupurile/centralele electrice care beneficiaza de schema de promovare prin certificate verzi, in temeiul Regulamentului de acreditare a producatorilor de energie electrica din surse regenerabile de energie pentru aplicarea schemei de promovare;
   b) elaboreaza cadrul de reglementare pentru monitorizarea costurilor/veniturilor de producere a producatorilor de energie electrica din surse regenerabile care beneficiaza de schema de promovare prin certificate verzi.
   (7) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) si (4), indiferent de tipul sursei regenerabile utilizate, producatorii de energie electrica beneficiaza de:
   a) un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs si livrat din centrale electrice pe perioada de proba;
   b) un numar de certificate verzi stabilit de ANRE prin reducerea numarului de certificate verzi prevazut la alin. (2) diminuand valoarea de referinta a investitiei per MW cu valoarea ajutorului primit per MW si pastrand valoarea ratelor interne de rentabilitate considerate in calculele furnizate Comisiei Europene in cadrul procesului de autorizare a sistemului de promovare, daca centralele electrice beneficiaza suplimentar de unul sau mai multe alte ajutoare de stat.
   (8) Producatorii de energie electrica din surse regenerabile de energie beneficiaza de certificate verzi potrivit prevederilor alin. (2) dupa acreditarea acestora de ANRE in baza regulamentului prevazut la alin. (6) lit. a) incepand cu luna calendaristica in care s-a emis decizia de acreditare.
   (9) Certificatele verzi emise de operatorul de transport si sistem au o durata de valabilitate de 16 luni.
   (10) Mecanismul de reducere a numarului de certificate verzi prevazut la alin. (7) lit. b) se stabileste de ANRE prin regulamentul prevazut la alin. (6) lit. a).
    ___________
    Art. 6. a fost modificat prin punctul 9. din Ordonanta de urgenta nr. 88/2011 incepand cu 19.10.2011.

   Art. 7. - Producatorii de energie electrica din surse regenerabile transmit lunar operatorului de transport si sistem informatiile necesare stabilirii cantitatii de energie electrica produse din surse regenerabile care beneficiaza de certificate verzi in luna precedenta, insotite de:
   a) procesele-verbale care confirma valorile masurate ale energiei electrice livrate/consumate, semnate impreuna cu operatorii de retea, in cazul producatorilor care livreaza energie electrica in retele electrice;
   b) datele privind cantitatile de energie electrica produse din surse regenerabile si livrate consumatorilor, in cazul producatorilor care livreaza energie electrica direct la consumatori, inclusiv pentru consum final propriu, altul decat consum propriu tehnologic.
    ___________
    Art. 7. a fost modificat prin punctul 10. din Ordonanta de urgenta nr. 88/2011 incepand cu 19.10.2011.

   Art. 8. - (1) Cantitatea de energie electrica pentru care se stabileste obligatia de achizitie de certificate verzi include:
   a) energia electrica achizitionata de furnizorii de energie electrica, destinata atat consumului final al acestora, cat si vanzarii catre consumatorii finali;
   b) energia electrica utilizata pentru consum final propriu, altul decat consumul propriu tehnologic, de catre un producator de energie electrica;
   c) energia electrica utilizata de un producator pentru alimentarea cu energie electrica a consumatorilor racordati prin linii directe de centrala electrica.
   (2) Furnizorii de energie electrica si producatorii prevazuti la alin. (1) sunt obligati sa achizitioneze anual un numar de certificate verzi echivalent cu produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achizitie de certificate verzi stabilite pentru anul respectiv, in conditiile art. 4 alin. (9), si cantitatea de energie electrica prevazuta la alin. (1), exprimata in MWh, furnizata anual consumatorilor finali.
   (3) Furnizorii de energie electrica si producatorii prevazuti la alin. (1) sunt obligati sa transmita anual la ANRE, in formatul si la termenele precizate de aceasta, cantitatile de energie electrica pentru care au obligatia achizitiei de certificate verzi, conform prezentei legi.
    ___________
    Art. 8. a fost modificat prin punctul 11. din Ordonanta de urgenta nr. 88/2011 incepand cu 19.10.2011.

   Art. 9. - (1) Operatorul de transport si sistem si operatorii de distributie sunt obligati sa garanteze transportul, respectiv distributia energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, asigurand fiabilitatea si siguranta retelelor de energie electrica.
   (2) Racordarea producatorilor de energie electrica din surse regenerabile la retelele de energie electrica se realizeaza in baza Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, emis in baza art. 11 alin. (2) lit. q) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare*).
    ___________
   *) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 109 din 12 februarie 2008.

   (3) Investitiile realizate de operatorii de transport si/sau distributie in baza prevederilor alin. (2) se considera active reglementate, recunoscute in acest sens de catre ANRE.
   (4) Tarifele de transport si distributie sunt nediscriminatorii intre energia produsa din surse regenerabile de energie si cea produsa din surse conventionale de energie.
   (5) In cazul in care operatorul de transport si sistem sau operatorii de distributie iau masuri semnificative pentru a limita utilizarea surselor regenerabile de energie, in scopul garantarii securitatii sistemului electroenergetic national si a securitatii aprovizionarii cu energie, operatorii de sistem responsabili sunt obligati sa informeze ANRE cu privire la aceste masuri si sa indice ce masuri corective intentioneaza sa ia in vederea preintampinarii unor limitari neadecvate.
   
CAPITOLUL III

  Tranzactionarea certificatelor verzi

   Art. 10. - (1) Producatorii de energie electrica din surse regenerabile de energie si furnizorii vor tranzactiona certificatele verzi pe piata centralizata a certificatelor verzi, precum si pe piata contractelor bilaterale a certificatelor verzi.
   (2) Cadrul de tranzactionare a certificatelor verzi pe piata certificatelor verzi este asigurat de Societatea Comerciala "Operatorul Pietei de Energie Electrica - Opcom" - S.A., ca operator al pietei de energie electrica, conform reglementarilor ANRE.
   (3) Pana la indeplinirea tintelor nationale prevazute la art. 4 alin. (2) comercializarea energiei electrice produse din surse regenerabile care beneficiaza de sistemul de promovare prevazut de prezenta lege se realizeaza doar pentru acoperirea consumului final brut de energie electrica al Romaniei, energia electrica respectiva fiind insotita de garantii de origine emise potrivit prevederilor art. 24.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 12. din Ordonanta de urgenta nr. 88/2011 incepand cu 19.10.2011.

   Art. 11. - (1) Pentru perioada 2008-2025, valoarea de tranzactionare a certificatelor verzi pe pietele mentionate la art. 10 alin. (1) se incadreaza intre:
   a) o valoare minima de tranzactionare de 27 euro/certificat; si
   b) o valoare maxima de tranzactionare de 55 euro/certificat.
   (2) In toate cazurile, valoarea in lei se calculeaza la valoarea medie a cursului de schimb stabilit de Banca Nationala a Romaniei pentru luna decembrie a anului precedent.
   (3) Incepand cu anul 2011, valorile de tranzactionare prevazute la alin. (1) se indexeaza anual de ANRE conform indicelui mediu anual de inflatie pentru anul precedent, calculat la nivelul zonei euro din Uniunea Europeana (UE), comunicat oficial de catre EUROSTAT.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 13. din Ordonanta de urgenta nr. 88/2011 incepand cu 19.10.2011.

   (4) In termen de 15 zile de la publicarea oficiala a indicelui mediu anual de inflatie de catre EUROSTAT, ANRE aproba prin ordin valorile minime si maxime determinate potrivit prevederilor alin. (1) si (3), aplicabile pentru anul in curs.
    ___________
    Alineatul (4) a fost modificat prin punctul 13. din Ordonanta de urgenta nr. 88/2011 incepand cu 19.10.2011.

   (5) Dupa anul 2025, valoarea de tranzactionare a certificatelor verzi va fi cea stabilita de piata certificatelor verzi, dar nu poate fi mai mica decat valoarea minima de tranzactionare aplicata in anul 2025, indexata anual in conditiile alin. (3).

   
CAPITOLUL IV

  Indeplinirea cotelor obligatorii de achizitie de certificate verzi

   Art. 12. - (1) Pana la data de 15 aprilie a fiecarui an, ANRE stabileste pentru fiecare furnizor si pentru fiecare din producatorii care au obligatia de a achizitiona certificate verzi gradul de indeplinire individuala a cotei anuale obligatorii de achizitie de certificate verzi pentru anul calendaristic precedent, pe baza informatiilor privind numarul de certificate verzi achizitionate si energia electrica consumata/livrata pentru consum, potrivit prevederilor de la art. 8 alin. (1).
   (2) Furnizorii, precum si producatorii prevazuti la art. 8 alin. (1) care nu realizeaza cota obligatorie anuala sunt obligati sa plateasca contravaloarea certificatelor verzi neachizitionate Administratiei Fondului pentru Mediu la valoarea de 110 euro pentru fiecare certificat neachizitionat, calculata in lei la valoarea medie a cursului de schimb stabilit de Banca Nationala a Romaniei pentru luna decembrie a anului precedent.
   (3) Incepand cu anul 2011, valoarea prevazuta la alin. (2) se indexeaza anual de ANRE conform indicelui mediu anual de inflatie pentru anul precedent, calculat la nivelul zonei euro din UE, comunicat oficial de catre EUROSTAT.
   (4) In termen de 15 zile de la publicarea oficiala a indicelui mediu anual de inflatie de catre EUROSTAT, ANRE aproba si publica pe site-ul propriu valoarea determinata potrivit prevederilor alin. (2) si (3), aplicabila pentru anul in curs.
   (5) Administratia Fondului pentru Mediu emite facturi de incasare a obligatiilor de plata care decurg din aplicarea alin. (2) in termen de 10 zile de la data instiintarii emise de ANRE cu privire la operatorii economici debitori si sumele datorate de acestia.
   (6) Suma rezultata din aplicarea prevederilor alin. (5) este utilizata de Administratia Fondului pentru Mediu in vederea finantarii investitiilor in producerea de energie din surse regenerabile de catre persoanele fizice care realizeaza capacitati energetice cu putere instalata de pana la 100 kW.
   (7) Furnizorii si producatorii care comercializeaza energie electrica consumatorilor finali sunt obligati sa-i informeze periodic conform reglementarilor ANRE cu privire la costul achizitiei de certificate verzi corespunzator unui kWh de energie electrica vanduta acestora.
    ___________
    Art. 12. a fost modificat prin punctul 15. din Ordonanta de urgenta nr. 88/2011 incepand cu 19.10.2011.
    ___________
    CAPITOLUL IV a fost modificat prin punctul 14. din Ordonanta de urgenta nr. 88/2011 incepand cu 19.10.2011.

   
CAPITOLUL V

  Evaluarea regionala a potentialului surselor regenerabile de energie

   Art. 13. - (1) Ministerul de resort are urmatoarele atributii:
   a) elaboreaza strategia de valorificare si promovare a surselor regenerabile de energie;
   b) evalueaza potentialul tehnic, economic si ecologic pentru fiecare tip de resursa regenerabila de energie;
   c) structureaza potentialul stabilit conform lit. b) pe zonele de licenta aferente operatorilor de distributie de energie electrica ce au calitatea de concesionari in contractele de concesiune;
   d) elaboreaza, impreuna cu ANRE, cadrul unitar de norme si reglementari privind utilizarea surselor regenerabile de energie electrica.
   (2) Ministerul de resort elaboreaza Planul national de actiune in domeniul energiei regenerabile potrivit modelului stabilit de Comisia Europeana, in concordanta cu prevederile art. 4 alin. (1) din Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile, de modificare si ulterior de abrogare a directivelor 2001/77/CE si 2003/30/CE.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 2. din Ordonanta nr. 29/2010 incepand cu 03.09.2010.

   
CAPITOLUL VI

  Comercializarea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie

   Art. 14. - (1) Producatorii de energie electrica din surse regenerabile de energie vand energia electrica produsa pe piata de energie electrica la pretul pietei.
   (2) Energia electrica produsa din surse regenerabile de energie in centrale electrice cu puteri instalate de cel mult 1MW pe centrala poate fi vanduta furnizorilor in ale caror zone de licenta sunt situate centralele respective, la preturi reglementate unice pe tip de tehnologie. Energia electrica vanduta la pret reglementat nu mai beneficiaza de certificate verzi.
   (3) Furnizorii prevazuti la alin. (2) sunt obligati, la solicitarea producatorilor care utilizeaza surse regenerabile de energie, sa achizitioneze energia electrica produsa conform alin. (2), in conditiile stabilite de ANRE.
   (4) Preturile reglementate si regimul de comercializare a energiei electrice din surse regenerabile prevazute la alin. (2) sunt stabilite de ANRE in baza unei metodologii si vor fi notificate Comisiei Europene in conditiile legii.
   (5) Solicitarile de vanzare a energiei electrice de catre producatorii/consumatorii prevazuti la alin. (3) vor fi adresate furnizorilor precizati la alin. (2), de regula, pana la sfarsitul lunii octombrie a anului precedent celui de contractare, contractele de vanzare-cumparare fiind incheiate pe cel putin un an de zile.
   (6) Persoanele fizice care detin unitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalata sub 50 kW pe loc de consum, precum si autoritatile publice care detin capacitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile realizate, partial sau total, din fonduri structurale pot beneficia din partea furnizorilor cu care au contract de furnizare a energiei electrice, la cerere, de serviciul de regularizare, financiara si/sau cantitativa, intre energia livrata si energia consumata din retea, conform unei metodologii aprobate de ANRE.
   (7) Operatorul de transport si sistem si/sau operatorii de distributie asigura dispecerizarea cu prioritate a energiei electrice produse din surse regenerabile astfel incat productia efectiva de energie electrica din surse regenerabile sa fie cat mai aproape de disponibilul acestor resurse, avand dreptul de a limita ori intrerupe producerea de energie electrica din surse regenerabile numai in baza reglementarilor tehnice si comerciale aprobate de ANRE sau in cazuri exceptionale, daca aceasta actiune este absolut necesara pentru mentinerea stabilitatii si indeplinirea criteriilor de siguranta a Sistemului Electroenergetic National.
   (8) Pentru energia electrica care beneficiaza de sistemul de sprijin prevazut de prezenta lege, contractata si vanduta pe piata de energie, se asigura acces garantat la retea, cu exceptia energiei electrice care este contractata si vanduta la pret reglementat conform prevederilor alin. (2), pentru care se asigura accesul prioritar la retea.
   (9) ANRE stabileste regulile tehnice si comerciale care sa permita accesul garantat, respectiv prioritar la retele in conditiile alin. (7) si (8), inclusiv posibilitatea tranzactionarii energiei electrice in cursul zilei de operare, la propunerea operatorului de transport si de sistem si cu consultarea tuturor partilor interesate.
    ___________
    Art. 14. a fost modificat prin punctul 16. din Ordonanta de urgenta nr. 88/2011 incepand cu 19.10.2011.

   Art. 15. - (1) In scopul realizarii obiectivului national privind energia din surse regenerabile de energie:
   a) Romania poate, prin acorduri comune cu state membre ale Uniunii Europene:
   (i) prevedea si conveni asupra unor transferuri de cantitati de energie electrica din surse regenerabile cu un alt stat membru;
   (ii) coopera la realizarea unor proiecte comune referitoare la producerea de energie electrica din surse regenerabile de energie;
   (iii) sa-si armonizeze, in intregime sau partial, scheme nationale de promovare;
   b) Romania poate, prin acorduri comune cu terte tari, coopera la realizarea unor proiecte referitoare la producerea de energie electrica din surse regenerabile de energie. Cooperarea respectiva poate implica si operatori privati.
    ___________
    Litera b) a fost modificata prin punctul 3. din Ordonanta nr. 29/2010 incepand cu 03.09.2010.

   (2) Cooperarea prin acorduri comune de tipul celor stabilite la alin. (1) lit. a) pct. (i) si (ii) si lit. b) poate implica si operatorii privati. Acordurile respective sunt incheiate pe unul sau mai multi ani si sunt notificate Comisiei Europene de catre ministerul de resort in termen de cel mult 3 luni de la incheierea fiecarui an in care sunt in vigoare.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 17. din Ordonanta de urgenta nr. 88/2011 incepand cu 19.10.2011.

   (3) Daca pentru realizarea obiectivului national privind consumul final brut de energie din surse regenerabile este luata in considerare energia electrica din surse regenerabile de energie produsa si consumata intr-o tara terta in cadrul acordurilor comune prevazute la alin. (1) lit. b), ministerul de resort va transmite o solicitare pentru primirea acceptului Comisiei Europene, cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (3)-(7) si art. 10 din Directiva 2009/28/CE.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 17. din Ordonanta de urgenta nr. 88/2011 incepand cu 19.10.2011.

   (4) Ministerul de resort poate propune Guvernului punerea in aplicare a prevederilor alin. (1) lit. a) pct. (i) si (iii), la propunerea unui alt stat membru al Uniunii Europene sau daca este necesar pentru indeplinirea obiectivului national privind consumul final brut de energie din surse regenerabile, cu respectarea prevederilor art. 6, respectiv 11 din Directiva 2009/28/CE.
    ___________
    Alineatul (4) a fost introdus prin punctul 18. din Ordonanta de urgenta nr. 88/2011 incepand cu 19.10.2011.

   
CAPITOLUL VII

  Proiecte comune

   Art. 16. - (1) Abrogat prin punctul 19. din Ordonanta de urgenta nr. 88/2011 incepand cu 19.10.2011.
   (2) Ministerul de resort, pe baza datelor furnizate de autoritatile competente, informeaza Comisia Europeana cu privire la proportia sau cantitatea de energie electrica, de incalzire sau de racire din surse regenerabile de energie produsa in cadrul oricarui proiect comun de pe teritoriul Romaniei, care a devenit operational dupa data de 25 iunie 2009, sau de capacitatea crescuta a unei instalatii care a fost retehnologizata dupa data respectiva, care trebuie privita ca fiind inclusa in obiectivul national global al statului membru cu care s-a incheiat proiectul comun.
   (3) Notificarea mentionata la alin. (2):
   a) descrie instalatia propusa in cadrul proiectului comun sau identifica instalatia retehnologizata;
   b) specifica proportia sau cantitatea de energie electrica, de incalzire sau racire produsa de instalatia respectiva care trebuie sa fie luata in considerare in cadrul obiectivelor nationale globale ale unui alt stat membru;
   c) identifica statul membru in favoarea caruia se realizeaza notificarea; si
   d) specifica perioada, in ani calendaristici intregi, in care energia electrica, incalzirea sau racirea produsa de instalatie din surse regenerabile de energie trebuie sa fie considerata ca fiind inclusa in obiectivul national global al celuilalt stat membru.
   (4) Perioada specificata la alin. (3) lit. d) nu poate depasi anul 2020. Durata unui proiect comun poate depasi anul 2020.
   (5) O notificare efectuata in temeiul acestui articol nu poate fi modificata sau retrasa fara acordul statului membru identificat in conformitate cu alin. (3) lit. c).
   Art. 17. - (1) In cazul realizarii de proiecte comune in conformitate cu art. 16, in termen de 3 luni de la sfarsitul fiecarui an din cadrul perioadei specificate la art. 16 alin. (3) lit. d), ministerul de resort transmite o scrisoare de notificare Comisiei Europene, in care precizeaza:
   a) cantitatea totala de energie electrica sau de incalzire ori racire produsa in timpul anului din surse regenerabile de energie de catre instalatia care a facut obiectul notificarii; si
   b) cantitatea de energie electrica sau de incalzire ori racire produsa in timpul anului din surse regenerabile de energie de catre instalatia respectiva si care va fi luata in considerare pentru obiectivul national global al altui stat membru, in conformitate cu conditiile notificarii.
   (2) Scrisoarea de notificare este transmisa atat statului membru in favoarea caruia a fost facuta notificarea, cat si Comisiei Europene.
   (3) Cantitatea de energie electrica sau de incalzire ori racire din surse regenerabile de energie notificata in conformitate cu alin. (1) lit. b):
   a) se scade din cantitatea de energie electrica sau de incalzire ori racire din surse regenerabile de energie care este luata in considerare in masurarea conformitatii de catre statul membru care transmite scrisoarea de notificare in temeiul alin. (1); si
   b) se adauga la cantitatea de energie electrica sau de incalzire ori racire din surse regenerabile de energie care este luata in considerare in masurarea conformitatii de catre statul membru care primeste scrisoarea de notificare in conformitate cu alin. (2).
   Art. 18. - Energia electrica din surse regenerabile de energie produsa intr-o tara terta este luata in considerare in ceea ce priveste obiectivele nationale globale numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
   a) energia electrica este consumata in interiorul Comunitatii, cerinta care este considerata ca indeplinita daca:
   (i) o cantitate de energie electrica echivalenta cu cantitatea de energie electrica luata in considerare a fost stabilita clar in cadrul procesului de alocare de capacitate pe interconexiuni de catre toti operatorii de transport si sistem din tara de origine, din tara de destinatie si, daca este relevant, din fiecare tara terta de tranzit;
   (ii) o cantitate de energie electrica echivalenta cu cantitatea de energie electrica luata in considerare a fost stabilita clar in balanta de energie programata de catre operatorul de transport si sistem din partea comunitara a interconexiunii; si
   (iii) capacitatea stabilita si productia de energie electrica din surse regenerabile de energie de catre instalatia mentionata la lit. b) se refera la aceeasi perioada de timp;
   b) energia electrica este produsa de o instalatie nou construita care a devenit operationala dupa data de 25 iunie 2009, sau de o instalatie retehnologizata a carei capacitate a fost crescuta dupa respectiva data, in cadrul unui proiect comun astfel cum se mentioneaza la lit. a); si
   c) cantitatea de energie electrica produsa si exportata nu a primit un alt sprijin din partea unei scheme de sprijin dintr-o tara terta decat ajutorul pentru investitie acordat instalatiei.
   Art. 19. - In sensul art. 16 alin. (2) si al art. 18 lit. b), unitatile de energie din surse regenerabile rezultate in urma cresterii capacitatii unei instalatii se considera ca fiind produse de o instalatie separata care a fost data in exploatare la data la care a avut loc cresterea capacitatii.

   
CAPITOLUL VIII

  Monitorizare si raportare

   Art. 20. - (1) ANRE monitorizeaza dezvoltarea si functionarea pietei de certificate verzi, intocmeste anual si face public un raport privind modul de functionare a sistemului de promovare a energiei electrice din surse regenerabile.
   (2) ANRE publica anual pe site-ul propriu, pana la data de 30 martie, ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile in consumul final brut de energie electrica, cu exceptia energiei electrice produse in centrale hidroelectrice cu puteri instalate mai mari de 10 MW, pentru anul precedent.
   (3) Trimestrial, ANRE intocmeste un raport privind monitorizarea pietei de energie si a pietei certificatelor verzi, pe care il transmite comisiilor de specialitate ale Parlamentului si ministerului de resort.
   (4) Ministerul de resort intocmeste o data la 2 ani, incepand cu luna octombrie 2010, raportul referitor la modul de realizare a tintelor nationale si masurile intreprinse pentru a facilita accesul la retea al energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, pe baza rapoartelor ANRE.
   (5) Raportul prevazut la alin. (4) detaliaza:
   a) ponderile sectoriale, energie electrica, incalzire si racire si transport si, respectiv, globale de energie din surse regenerabile din cei 2 ani calendaristici precedenti si masurile luate sau propuse la nivel national de promovare a dezvoltarii energiei din surse regenerabile tinand seama de traiectoria orientativa din anexa I partea B a Directivei 2009/28/CE;
   b) introducerea si functionarea sistemelor de promovare si a altor masuri de promovare a energiei din surse regenerabile si orice evolutii ale masurilor utilizate cu privire la cele stabilite in Planul national de actiune in domeniul energiei regenerabile al statului membru si informatii privind modul in care energia electrica care beneficiaza de sprijin este alocata consumatorilor finali, potrivit prevederilor art. 3 alin. (6) din Directiva 2003/54/CE;
   c) modalitatile in care au fost structurate sistemele de promovare pentru a lua in considerare aplicatiile care utilizeaza energie regenerabila si care ofera avantaje suplimentare fata de alte aplicatii comparabile, insa au costuri mai ridicate, inclusiv biocarburantii produsi din deseuri, reziduuri, material celulozic de origine nealimentara si material lignocelulozic;
   d) functionarea sistemului de garantii de origine pentru energie electrica, incalzire si racire din surse regenerabile de energie si masurile luate pentru a asigura fiabilitatea si protectia sistemului impotriva fraudarii;
   e) progresele inregistrate in evaluarea si imbunatatirea procedurilor administrative de indepartare a eventualelor obstacole identificate in reglementari si de alta natura aparute in calea dezvoltarii energiei din surse regenerabile;
   f) masurile luate pentru a asigura transportul si distributia energiei electrice produse din surse regenerabile de energie si pentru a imbunatati cadrul sau normele pentru suportarea separata sau in comun a costurilor prevazute la art. 16 alin. (3) din Directiva 2009/28/CE;
   g) dezvoltarea disponibilitatii si utilizarii resurselor de biomasa in scop energetic;
   h) pretul de comercializare si schimbarile in ceea ce priveste utilizarea terenurilor asociate cu intensificarea utilizarii biomasei si a altor forme de energie din surse regenerabile;
   i) dezvoltarea si utilizarea in comun a biocarburantilor produsi din deseuri, reziduuri, material celulozic de origine nealimentara si material lignocelulozic;
   j) impactul estimat al productiei de biocarburanti si a biolichidelor asupra biodiversitatii, resurselor de apa, calitatii apei si solului de pe teritoriul Romaniei;
   k) reducerea estimata neta a emisiilor de gaze cu efect de sera datorata utilizarii energiei din surse regenerabile;
   l) excesul estimat de productie de energie din surse regenerabile al Romaniei in comparatie cu traiectoria orientativa, care ar putea fi transferat altor state membre, precum si potentialul estimat pentru proiecte comune, pana in anul 2020;
   m) cererea estimata de energie din surse regenerabile care trebuie sa fie satisfacuta altfel decat prin productia interna pana in anul 2020;
   n) informatii privind modul de estimare a ponderii deseurilor biodegradabile din deseurile utilizate la producerea energiei si privind masurile luate pentru a ameliora si verifica aceste estimari.
    ___________
    Alineatul (5) a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanta nr. 29/2010 incepand cu 03.09.2010.

   (6) In fiecare raport se pot corecta datele din rapoartele precedente.
    ___________
    Alineatul (6) a fost introdus prin punctul 5. din Ordonanta nr. 29/2010 incepand cu 03.09.2010.

   Art. 21. - (1) Ministerul de resort elaboreaza si notifica Comisiei Europene, pana la data de 30 iunie 2010, Planul national de actiune in domeniul energiei regenerabile.
   (2) Planul national de actiune in domeniul energiei regenerabile mentionat la alin. (1) stabileste obiectivele nationale privind ponderea energiei din surse regenerabile consumate in transport, energie electrica, incalzire si racire in anul 2020, tinand seama de efectele masurilor altor politici privind eficienta energetica asupra consumului final de energie, si masurile care trebuie adoptate pentru atingerea respectivelor obiective nationale globale, inclusiv cooperarea intre autoritatile locale, regionale si nationale, transferurile statistice sau proiectele comune planificate, strategii nationale de dezvoltare a resurselor de biomasa si de mobilizare a unor noi surse de biomasa destinate diferitelor utilizari, precum si masurile care trebuie luate conform prezentei legi.
   Art. 22. - In cazul in care ponderea de energie din surse regenerabile scade sub valoarea stabilita de traiectoria orientativa prevazuta la art. 5 intr-o perioada de 2 ani, ministerul de resort elaboreaza si notifica Comisiei Europene un Plan national de actiune in domeniul energiei regenerabile modificat, pana la data de 30 iunie a anului urmator, plan national prin care se stabilesc masuri corespunzatoare si proportionale pentru a atinge intr-un termen rezonabil valoarea stabilita in traiectoria orientativa.
   Art. 23. - Ministerul de resort elaboreaza si notifica Comisiei Europene inainte de data limita pentru elaborarea Planului national de actiune in domeniul energiei regenerabile, un document previzional care indica:
   a) excesul estimat al productiei sale de energie din surse regenerabile comparat cu obiectivele orientative stabilite potrivit anexei I partea B a Directivei 2009/28/CE, care ar putea fi transferat catre alte state membre, in conformitate cu art. 16-19, precum si potentialul sau estimat pentru proiecte comune, pana in anul 2020;
    ___________
    Litera a) a fost modificata prin punctul 6. din Ordonanta nr. 29/2010 incepand cu 03.09.2010.

   b) cererea sa estimata de energie din surse regenerabile care trebuie sa fie satisfacuta altfel decat prin productia interna pana in anul 2020.

   Art. 231. - Documentul previzional prevazut la art. 23 se actualizeaza in raportul mentionat la art. 20 alin. (4).
    ___________
    Art. 231. a fost introdus prin punctul 7. din Ordonanta nr. 29/2010 incepand cu 03.09.2010.

   
CAPITOLUL IX

  Garantii de origine pentru energia electrica, incalzirea si racirea produse din surse regenerabile de energie

   Art. 24. - (1) In scopul de a dovedi consumatorilor finali ponderea sau cantitatea de energie din surse regenerabile in cadrul mixului de energie al unui furnizor, se stabileste sistemul garantiilor de origine a productiei de energie din surse regenerabile, in conformitate cu criterii obiective, transparente si nediscriminatorii.
   (2) ANRE elaboreaza Regulamentul de emitere si urmarire a garantiilor de origine, care se aproba prin hotarare a Guvernului in termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi*).
    ___________
   *) Textul a fost introdus prin Legea nr. 139/2010 privind modificarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 474 din 9 iulie 2010, astfel incat termenul in cauza curge de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 139/2010.

   
CAPITOLUL IX1

  Proceduri administrative

   Art. 241. - (1) Autoritatile publice cu competente in acordarea de autorizatii, licente, avize sau certificate pentru centralele de producere a energiei electrice, pentru retelele de transport si distributie a energiei electrice sau pentru retelele de incalzire/racire ce utilizeaza surse regenerabile de energie si in procesele de transformare a biomasei in biocarburanti sau alte produse energetice sunt obligate sa emita aceste documente in baza unor proceduri specifice elaborate cu respectarea principiului proportionalitatii si cu luarea in considerare a structurii specifice a sectorului energiei produse din surse regenerabile.
   (2) Reglementarile prevazute la alin. (1) sunt obiective, transparente, proportionale, nu fac discriminare intre solicitanti si tin cont de particularitatile fiecareia dintre tehnologiile care utilizeaza surse regenerabile de energie.
   (3) Pentru instalatiile cu putere instalata sub 1 MW si pentru instalatiile de producere distribuita a energiei din surse regenerabile se stabilesc proceduri simplificate prin reglementarile prevazute la alin. (1).
   (4) In reglementarile si codurile din domeniul constructiilor se introduc masuri pentru a creste ponderea tuturor tipurilor de energie din surse regenerabile in domeniul constructiilor.
   Art. 242. - Pana la 31 decembrie 2014, reglementarile si/sau codurile mentionate la art. 241 alin. (4) prevad utilizarea unor niveluri minime de energie din surse regenerabile de energie in cazul cladirilor noi si al celor existente care fac obiectul unor renovari majore.
    ___________
    CAPITOLUL IX1 a fost introdus prin punctul 8. din Ordonanta nr. 29/2010 incepand cu 03.09.2010.

   
CAPITOLUL IX2

  Sisteme de certificare pentru instalatori si campanii de informare

   Art. 243. - (1) Pana in anul 2012, autoritatile publice responsabile, sub coordonarea ministerului de resort, elaboreaza si pun la dispozitia instalatorilor de cazane si sobe mici pe baza de biomasa si de sisteme fotovoltaice solare si termice solare, de sisteme geotermice de mica adancime si pompe de caldura scheme de certificare sau sisteme de calificare echivalente.
   (2) Schemele prevazute la alin. (1) au la baza criteriile prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege.
   (3) Romania recunoaste certificarea acordata de celelalte state membre in conformitate cu criteriile prevazute la alin. (2).
   Art. 244. - Autoritatile administratiei publice centrale si locale cu responsabilitati in domeniul promovarii energiei din surse regenerabile organizeaza programe adecvate de informare, de sensibilizare, de indrumare sau de formare cu privire la avantajele si aspectele practice ale dezvoltarii si utilizarii energiei din surse regenerabile.
    ___________
    CAPITOLUL IX2 a fost introdus prin punctul 8. din Ordonanta nr. 29/2010 incepand cu 03.09.2010.

   
CAPITOLUL X

  Accesul la reteaua electrica

   Art. 25. - (1) Capacitatile de producere de energie electrica din surse regenerabile de energie se racordeaza la reteaua electrica de transport/distributie a energiei electrice, in masura in care nu este afectata siguranta Sistemului Electroenergetic National.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 20. din Ordonanta de urgenta nr. 88/2011 incepand cu 19.10.2011.

   (2) Operatorii de retea pun la dispozitia oricarui nou producator de energie din surse regenerabile care doreste sa se conecteze la sistem informatiile necesare complete, inclusiv:
   a) o estimare cuprinzatoare si detaliata a costurilor legate de racordare;
   b) un termen rezonabil si precis pentru primirea si analizarea cererii de racordare la reteaua electrica;
   c) un calendar orientativ rezonabil pentru orice racordare propusa la reteaua electrica.

   
CAPITOLUL XI

  Dispozitii finale

   Art. 26. - (1) Un operator economic care dezvolta un proiect de centrala electrica de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalata mai mare de 125 MW, care indeplineste conditiile pentru aplicarea sistemului de promovare stabilit prin prezenta lege, intocmeste si transmite conform legii documentatia necesara evaluarii detaliate a masurii de sprijin de catre Comisia Europeana, cu respectarea prevederilor pct. 160 lit. b) subpct. (iii) din Orientarile comunitare privind ajutorul de stat pentru protectia mediului (2008/C82/01), publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C82 din 1 aprilie 2008.
   (2) Operatorii economici solicitanti beneficiaza de sistemul de promovare prevazut de prezenta lege numai dupa autorizarea acestuia de catre Comisia Europeana si numai pentru tehnologiile de producere a energiei electrice din surse regenerabile mentionate in decizia de autorizare, respectiv dupa finalizarea evaluarii detaliate prevazute la alin. (1).
   (3) Punerea in aplicare a prevederilor alin. (2) se realizeaza de ANRE prin emiterea unei decizii de acreditare potrivit art. 6 alin. (6) lit. a).
   (4) Pentru operatorii prevazuti la alin. (1), ANRE poate modifica numarul de certificate verzi prevazut la art. 6 alin. (2), in conformitate cu prevederile deciziei Comisiei Europene.
    ___________
    Art. 26. a fost modificat prin punctul 21. din Ordonanta de urgenta nr. 88/2011 incepand cu 19.10.2011.

   Art. 27. - In cazul in care in termen de 2 ani consecutivi nu se atinge nivelul cotelor anuale obligatorii de energie electrica produsa din surse regenerabile care beneficiaza de sistemul de promovare, Guvernul va lua masuri de stimulare a investitiilor, in vederea respectarii dispozitiilor prezentei legi.
   Art. 28. - (1) Cadrul de reglementare privind promovarea utilizarii biocarburantilor si biolichidelor, precum si modul in care utilizarea acestora este considerata la indeplinirea obiectivelor stabilite prin prezenta lege se elaboreaza de ministerul de resort si se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.****)
   (2) Abrogat prin punctul 22. din Ordonanta de urgenta nr. 88/2011 incepand cu 19.10.2011.
    ___________
   ****) Textul a fost introdus prin Legea nr. 139/2010 privind modificarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 474 din 9 iulie 2010, astfel incat termenul in cauza curge de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 139/2010.
   Art. 29. - (1) ANRE monitorizeaza producatorii beneficiari ai sistemului de promovare prin certificate verzi si intocmeste rapoarte anuale pe care le face publice.
   (2) In cazul in care, din datele rezultate din studiile de fezabilitate pentru proiectele de investitii noi si din rezultatele monitorizarii costurilor investitionale si de operare/veniturilor producatorilor, se constata ca parametrii specifici fiecarei tehnologii difera de cei avuti in vedere in calculul efectuat pentru autorizarea sistemului de promovare prevazut in prezenta lege, ceea ce poate conduce la supracompensarea in ansamblu pentru una sau mai multe dintre tehnologiile specificate la art. 3 alin. (1), ANRE propune masuri pentru reducerea numarului de certificate verzi prevazut la art. 6 alin. (2).
   (3) Masurile prevazute la alin. (2) se aproba prin hotarare a Guvernului si se aplica pentru producatorii de energie electrica din surse regenerabile de energie care incep sa produca energie electrica dupa data intrarii in vigoare a acesteia.
    ___________
    Art. 29. a fost introdus prin punctul 23. din Ordonanta de urgenta nr. 88/2011 incepand cu 19.10.2011.

   Art. 30. - (1) Constituie contraventie urmatoarele fapte:
   a) neprezentarea de catre producatorii si furnizorii mentionati la art. 8 alin. (1), la termenele stabilite, a datelor/informatiilor solicitate de ANRE in baza prezentei legi si a reglementarilor emise in aplicarea acesteia sau furnizarea incorecta ori incompleta de astfel de date/informatii;
   b) neplata contravalorii certificatelor verzi neachizitionate de catre furnizorii si producatorii prevazuti la art. 8 alin. (1), la termenele stabilite prin reglementarile ANRE;
   c) tranzactionarea certificatelor verzi la preturi care nu se incadreaza in limitele stabilite la art. 11;
   d) refuzul nejustificat al operatorilor de retea de a valida valorile masurate ale energiei electrice livrate/consumate, conform art. 7 lit. a).
   (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a), c) si d) se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei, in cazul persoanelor fizice, si cu amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei, in cazul persoanelor juridice.
   (3) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. b) se sanctioneaza cu amenda egala cu contravaloarea totala a certificatelor verzi neachizitionate de un furnizor sau producator prevazut la art. 8 alin. (1) multiplicata de 3 ori, valoarea minima a acesteia fiind de 10.000 lei, iar valoarea maxima de 100.000 lei.
   (4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre reprezentantii imputerniciti ai ANRE.
   (5) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobate cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ___________
    Art. 30. a fost introdus prin punctul 23. din Ordonanta de urgenta nr. 88/2011 incepand cu 19.10.2011.

   NOTĂ:
    Reproducem mai jos mentiunea privind transpunerea normelor comunitare din Legea nr. 139/2010 privind modificarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a energiei din surse regenerabile de energie:
    "Prezenta lege transpune art. 1-4, art. 5 alin. (1), art. 6-10, art. 12, art. 15 alin. (1) si art. 16 alin. (2)-(6) din Directiva nr. 2009/28/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile, de modificare si ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE si 2003/30/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 140 din 5 iunie 2009. Celelalte prevederi ale directivei mentionate care nu sunt transpuse prin prezenta lege se vor transpune prin hotarari ale Guvernului subsecvente."
   
ANEXĂ
 
   
Criterii aferente schemelor de certificare a instalatorilor
   Art. 1. - Procesul de certificare sau calificare este transparent si definit in mod clar.
   Art. 2. - Instalatorii pentru pompa de caldura si de biomasa si pentru instalatiile geotermale, termice solare si cele fotovoltaice solare sunt certificati printr-un program de formare acreditat sau de catre un organism de formare acreditat.
   Art. 3. - Acreditarea programului sau a organismului de formare se realizeaza de catre organisme desemnate. Organismul acreditat are obligatia de a se asigura ca programul de formare oferit de organismul de formare prezinta continuitate sau acoperire regionala ori nationala. Organismul de formare trebuie sa detina dotari tehnice specifice pentru a oferi formare practica, inclusiv anumite echipamente de laborator sau facilitati corespunzatoare pentru a asigura formarea practica. De asemenea, organismul de formare trebuie sa ofere, pe langa formarea de baza, cursuri scurte de perfectionare privind problemele tipice, inclusiv noile tehnologii, pentru a permite perfectionarea continua in domeniul instalatiilor. Pot avea calitatea de organism de formare producatorul instalatiei sau al sistemului, institute sau asociatii.
   Art. 4. - Formarea care se incheie cu certificarea sau calificarea instalatorului include atat o parte teoretica, cat si una practica. La finalul formarii, instalatorul trebuie sa detina calificarile necesare pentru instalarea echipamentelor si sistemelor relevante in scopul de a indeplini cerintele clientului de performanta si fiabilitate ale acestora, de a-si insusi competente la un inalt nivel de calitate si de a respecta toate codurile si standardele aplicabile, inclusiv cele referitoare la energie si etichetare ecologica.
   Art. 5. - Cursul de formare se incheie cu un examen pentru obtinerea unui certificat sau a unei calificari. Examenul consta intr-o proba practica de instalare corecta a cazanelor si a cuptoarelor de biomasa, a pompelor de caldura, a instalatiilor geotermale sau a instalatiilor termice solare si a celor fotovoltaice solare.
   Art. 6. - Sistemele de certificare sau sistemele de calificare iau in considerare urmatoarele orientari:
   1. Programele de formare acreditate ar trebui oferite instalatorilor cu experienta la locul de munca si care au urmat sau urmeaza tipurile de formare mentionate in continuare:
   a) in cazul instalatorilor de cazane si cuptoare de biomasa: se cere formarea prealabila ca instalator de apa si canal, instalator de tevi si conducte, instalator de instalatii termice sau tehnician de instalatii sanitare si de incalzire sau de racire;
   b) in cazul instalatorilor de pompe de caldura: se cere formarea prealabila ca instalator de apa si canal sau instalator de instalatii frigorifice si detinerea calificarii de baza ca electrician si instalator de apa si canal (taierea tevilor, sudarea mansoanelor de teava, lipirea mansoanelor de teava, izolarea, etansarea garniturilor, verificarea scurgerilor si instalarea sistemelor de incalzire sau de racire);
   c) in cazul instalatorului de instalatii termice solare sau fotovoltaice solare: se cere formarea prealabila ca instalator de apa si canal sau electrician, detinerea calificarii de baza ca instalator de apa si canal, electrician si calificare pentru lucrari de aplicare a invelisurilor in constructii, inclusiv cunostinte de sudare a mansoanelor de teava, lipire a mansoanelor de teava, izolatii, etansare a garniturilor, verificare a scurgerilor la lucrarile de apa si canal, capacitate de a efectua racordari la retea, familiarizare cu materialele de baza pentru acoperiri, metodele de descarcare in arc si de sudare; sau
   d) un program de formare profesionala care sa ii ofere unui instalator calificarile specifice, echivalente cu 3 ani de instruire in calificarile mentionate la lit. a), b) sau c), inclusiv invatamant la clasa si la locul de munca.
   2. Partea teoretica a formarii instalatorului pentru cuptoare si cazane de biomasa ar trebui sa ofere o privire de ansamblu a situatiei pietei de biomasa si sa cuprinda aspecte ecologice, combustibili din biomasa, logistica, protectia impotriva incendiilor, dotari aferente, tehnici de ardere, sisteme de aprindere, solutii hidraulice optime, compararea costurilor si a rentabilitatii, precum si proiectarea, instalarea si intretinerea cazanelor si cuptoarelor de biomasa. Formarea ar trebui sa asigure, de asemenea, o buna cunoastere a standardelor europene in domeniul tehnologiei si combustibililor din biomasa, de tipul peletelor, precum si a legislatiei nationale si comunitare referitoare la biomasa.
   3. Partea teoretica a formarii instalatorilor de pompe de caldura ar trebui sa ofere o privire de ansamblu a situatiei pietei de pompe de caldura si sa acopere resursele geotermale si temperaturile surselor subterane din diferite regiuni, identificarea conductibilitatii termice a solurilor si a rocilor, reglementari privind utilizarea resurselor geotermale, fezabilitatea utilizarii pompelor de caldura in constructii si determinarea celui mai potrivit sistem de pompe de caldura, precum si cunostinte privind cerintele tehnice, siguranta, filtrarea aerului, racordarea la sursa de caldura si planul sistemului. Formarea ar trebui sa asigure, de asemenea, o buna cunoastere a standardelor europene pentru pompe de caldura, precum si a legislatiei nationale si comunitare relevante. Instalatorul ar trebui sa demonstreze ca detine urmatoarele competente esentiale:
   a) intelegerea de baza a principiilor fizice si de functionare a pompei de caldura, inclusiv a caracteristicilor circuitului pompei de caldura: contextul dintre temperaturile joase ale mediului absorbant de caldura, temperaturile mari ale sursei de caldura si eficienta sistemului, determinarea coeficientului de performanta (COP) si factorul de performanta sezoniera (FPS);
   b) intelegerea componentelor si a functionarii lor in cadrul circuitului pompei de caldura, cum ar fi compresorul, ventilul de destindere, evaporatorul, condensorul, armaturile si garniturile, uleiul de ungere, refrigerentul, supraincalzirea si subracirea si posibilitatile de racire in cazul pompelor de caldura;
   c) capacitatea de a alege si de a dimensiona componentele in situatii tipice pentru domeniul instalatiilor, inclusiv de a determina valorile tipice ale necesarului de frig pentru diferite cladiri si pentru producerea de apa calda pe baza consumului de energie, de a determina capacitatea pompei de caldura privind necesarul de frig pentru producerea de apa calda, pentru masa de conservare a cladirii si pentru furnizarea neintrerupta de curent; determinarea componentei rezervor-tampon si a volumului acesteia, precum si integrarea unui al doilea sistem de incalzire.
   4. Partea teoretica a formarii instalatorilor pentru instalatiile termice solare si cele fotovoltaice solare ar trebui sa ofere o privire de ansamblu a situatiei pietei de produse solare si comparatii intre cost si profitabilitate si sa cuprinda aspecte ecologice, componente, caracteristicile si dimensionarea sistemelor care utilizeaza energie solara, selectarea de sisteme precise si dimensionarea componentelor, determinarea necesarului de caldura, protectia impotriva incendiilor, dotari aferente, precum si proiectarea, instalarea si intretinerea instalatiilor termice solare si a celor fotovoltaice solare. Formarea ar trebui sa asigure, de asemenea, cunoasterea standardelor europene privind tehnologia si certificarea, precum Solar Keymark, precum si a legislatiei nationale si comunitare aferente. Instalatorul ar trebui sa demonstreze ca detine urmatoarele competente esentiale:
   a) capacitatea de a lucra in conditii de siguranta, utilizand echipamentul si uneltele necesare si punand in aplicare codurile si standardele de siguranta si capacitatea de a identifica pericolele legate de lucrarile de energie electrica, apa si canal, precum si pericolele de alta natura asociate instalatiilor solare;
   b) capacitatea de a identifica sistemele si componentele specifice pentru sistemele active si pasive, inclusiv proiectarea lor mecanica, si de a determina amplasarea componentelor, planul si configuratia sistemului;
   c) capacitatea de a determina zona necesara pentru instalare, orientarea si inclinarea incalzitorului de apa solar si ale celui fotovoltaic solar, tinand cont de umbra, de accesul solar, de integritatea structurala, de oportunitatea instalarii din punctul de vedere al cladirii sau climei si de identificarea diferitelor metode de instalare potrivite pentru tipurile de acoperis si proportia echipamentelor necesare pentru instalare in cadrul sistemului; si
   d) in special, pentru sistemele fotovoltaice solare, capacitatea de adaptare a schemei electrice, inclusiv determinarea curentilor nominali proiectati, selectarea tipurilor corespunzatoare de conductori si a valorilor nominale corespunzatoare pentru fiecare circuit electric, determinarea dimensiunii corespunzatoare, a valorilor nominale si a locatiilor pentru echipamentele si subsistemele aferente si selectarea unui punct corespunzator de interconectare.
   5. Certificarea instalatorilor ar trebui sa fie limitata in timp, astfel incat se recomanda un seminar sau un curs de perfectionare pentru a se asigura continuitatea certificarii.
    ___________
    ANEXA a fost introdusa prin punctul 9. din Ordonanta nr. 29/2010 incepand cu 03.09.2010.